برای تجربه بهتر لطفا مرورگر خود را به گوگل کروم، فایرفاکس، اپرا و یا اینترنت اکسپلورر تغییر دهید

جزئیات بلاگ

ویروس کرونا و مشکلات تولیدکودهای کشاورزی

ویروس کرونا و مشکلات تولیدکودهای کشاورزی

ویروس کرونا و مشکلات تولیدکودهای کشاورزی
استفاده از کود های کشاورزی در خاک و انطباق آن با فرآیند رشد گیاهان، عالوه بر افزایش عملکرد محصوالت، بر بهبود تثبیت کربن خاک، حفاظت از اکوسیستم های طبیعی و تأمین امنیت غذایی جهانی نقش مهمی دارند. در میان محدودیت های تجاری فعلی و اختالل اقتصادی در اثر بحران ۱۹-COVID ، ذخیره سازی مواد و دسترسی به کودها کشاورزی برای اطمینان جهت ارائه خدمات کشاورزی به کشاورزان که در فصول آینده اقدام به تولید محصوالت کشاورزی می نمایند از اهمیت ویژه ایی برخوردار است. زنجیره تامین کود کشاورزی در جهان نیاز به انتقال حجم زیادی از کودها و مواد اولیه به سراسر کره زمین دارد.با توجه به تقاضای حال حاضر جهان به کود های کشاورزی )حدود ۱۹۱ میلیون تن شامل نیتروژن ، فسفر و پتاسیم و …(، پرسش ها ی بسیاری در خصوص تاثیر همه گیری۱۹-COVID بر تأمین و میزان تقاضای کود شیمیایی به دلیل نوسانات اقتصاد کالن و اختالالت گسترده در زنجیره تأمین، حمل و نقل ، توزیع، جریان تجارت بین المللی و سطح موجودی کاال تأثیر می گذارد مطرح می شود. تولید کود یک فرآیند پیچیده صنعتی است که برای تولید و تنوع بخشی آن جهت استفاده در اراضی زراعی و باغی به مواد اولیه وارداتی نیاز می باشد. با توجه به اینکه بسیاری از کشورها از امکانات تولید و یا ذخایر عمده و اصلی )مانند پتاس( در مقایسه با تعداد محدودی از کشورها برخوردار نیستند، این موضوع باعث صادرات عمده ایی از تولید کود جهانی به کشورهای دیگر می شود به طوری که بیشترین تجارت در سطح بین الملی به کودهای کلرید پتاسیم و فسفات دی آمونیوم به ترتیب به میزان ۸۷ و ۴۵ درصد بوده است و بر اساس آمار منتشر شده سهم قابل توجهی ازتولید کود های شیمیایی به مواد اولیه و محصوالت میانی مانند گازطبیعی، آمونیاک ، اسید فسفریک و گوگرد بستگی دارد ) شکل ۱ .)اگرچه ارزیابی میزان تأثیر ۱۹-COVID بر روی زنجیره تامین کود در سطح جهانی خیلی زود است، اما با بررسی آنچه در کشورچین، به عنوان بزرگترین تولید کننده کود و مصرف کننده کودهای جهان اتفاق افتاده است ، می توان به برخی از دیدگاه های اولیه و همچنین تجربه تأثیرات مستقیم همه گیری این ویروس در این کشور که دو تا سه ماه زودتر از سایر کشورها جلوتر بوده دست یافت . شکل ۱ .نقشه تجارت جهانی کود در کشور چین عمده ترین اختالالت بوجود آمده در صنعت تولید کود شامل: کمبود نیروی کار )رانندگان و کارگران کارخانه ها تولید کننده کودهای شیمیایی وحمل و نقل بنادر(، کاهش نرخ بهره برداری از تأسیسات تولید کود های شیمیایی، تعطیلی موقت کارخانه ها، عدم تامین و تدارکات داخلی ) مسدود بودن وعدم حمل و نقل جاده ایی توسط کامیون ها(، ذخیره بیش از حد در انبارها و بنادر به منظور حمل و نقل دریایی و کندی ترخیص در پایانه ها و از طرفی تأمین زیاد مواد اولیه باعث اختالل در زنجیره تامین کود های شیمیایی گردید. وضعیت فعلی به طور متفاوتی می تواند برسایرکشورها تأثیر گذار باشد، بسیاری از اختالالت گزارش شده در چین نیز احتماالً در دیگر کشورها تجربه خواهد شد. از جمله اقدامات دولت چین اطمینان بخشی و اولویت قراردادن تأمین مواد اولیه ضروری، کاهش موقتی قیمت های گاز طبیعی و برق برای تولید کنندگان کود، اعطاء تسهیالت بانکی بود و برای بازگرداندن حمل و نقل کود، حذف عوارض بزرگراه ها برای حمل و نقل کامیون ها که سبب تسریع در تدارکات کود های شیمیایی تولیدی و مواد اولیه خواهد شد.گسترش اقدامات قرنطینه ای در صادرات و واردات پایانه های بندری در سراسر جهان احتماالً چرخه عادی زنجیره تأمین کودهای کشاورزی که کاربرد آنها به عواملی مانند شرایط آب و هوایی و
حدمات کشاورزی
فصول کاشت محصوالت زراعی وابسته و به عنوان اصلی ترین عامل بر عملکرد بخش کشاورزی و تامین کننده مواد غذایی و امنیت غذایی انسانها در سراسر جهان شناخته می شود تاثیر گذار است . بیش از دو میلیارد نفر از کمبود مواد مغذی در جهان رنج می برند که به عنوان گرسنگی پنهان شناخته می شود، رکود اقتصادی قریب الوقوع پس از۱۹-COVID ،باعث افزایش نگرانی ۷۲۱ میلیون نفر )۷/۱۱درصد از میزان فعلی جمعیت جهان(، که حتی قبل از شیوع ویروس از سوء تغذیه مزمن رنج می بردند شده است. پیش بینی می شود این تعداد با کاهش درآمد اقتصادی و رژیم های غذایی نامتعادل مواجه شوند. با این وجود تولید بیشتر غذا از مزرعه آغاز می شود و اگر بخواهیم امنیت غذایی خود را تأمین کنیم می بایست بر تحول طوالنی مدت سیستم های کشاورزی و غذایی تمرکز شود و آنهم با دسترسی کافی به مواد غذایی مغذی توام با کاهش اثرات زیست محیطی محقق می شود است. این موضوع باعث می شود کودها کشاورزی در صف مقدم تحوالت کشاورزی قرار بگیرند، زیرا تخمین زده می شود، در صورت عدم وجود مواد معدنی وکودها ، کشاورزان فقط می توانند نیمی از تولید جهانی مواد غذایی فعلی را تولید نمایند. کودهای کشاورزی نه تنها در تأمین کالری نقش دارند ، بلکه آنها نسبت به تأمین مواد مغذی ضروری و مورد نیاز بدن انسان کمک می کنند. شواهد علمی نشان می دهد یک رابطه مستقیم و غیر مستقیم بین مصرف کود برای گیاهان و تغذیه انسان وجود دارد. تغذیه انسان فقط به میزان محصول تولیدی بستگی ندارد بلکه به میزان تراکم مواد مغذی و کیفیت گیاهان به طور مستقیم ارتباط دارد. در این قسمت نقش کودها کشاورزی که نه تنها غذای محصوالت زراعی هستند، بلکه به طور غیر مستقیم از رژیم غذایی انسان نیز پشتیبانی می کنند بیان می گردد: ۱ -نیتروژن )N )جز ترکیبات اصلی پروتئین ها است و به طور متوسط ۰۱ درصد پروتئین دریافتی به رژیم های غذایی انسان منتقل می شود. ۲-فسفر )P)برای گیاهان و انسان ها مورد نیاز است و در تولید و انتقال انزژی نقش مهمی در بدن انسان و فیزیو لولوژی گیاهی دارد. ۰-پتاسیم )K )یکی از عناصر مهم و ضروری در گیاهان و انسان ها به شمار می رود،.میوه و سبزیجات منبع خوبی برای تامین این ماده غذایی است. پتاسیم تأثیر مثبتی بر فشار خون دارد. ۵-منیزیم )Mg )در گیاهان، از جمله غالت ، سبزیجات و آجیل وجود دارد و بر روی عملکرد سیستم های عصبی تاثیر گذار است. ریز مغذی ها برای سالمتی انسان ضروری هستند آنها به بدن کمک می کنند تا از گسترش بیماریهای مزمن جلوگیری کرده و جسم و روحی سالم را تقویت کنیم .به عنوان مثال روی و آهن نیز سیستم ایمنی بدن ما را تقویت می کنند ،بنابراین به بهبود انعطاف پذیری طبیعی ما در برابر عوامل بیماری زا کمک می کند. مانند عنصر روی (ZN (که از ایمنی ضد ویروسی حمایت می کند. یکی از سریع ترین و مقرون به صرفه ترین استراتژی ها برای جبران کمبود ریز مغذی ها در تغذیه انسان استفاده از عناصری مانند روی، آهن، سلنیوم و ید است که می توان از طریق بهبود ژنتیکی یا اقدامات زراعی در کنار کاربرد کود های کشاورزی سالم و از طریق غنی سازی )تولید بیولوژیک( مواد غذایی اصلی در محصوالت گیاهی اقدام نمود . وجودعامل بازدارنده اقتصادی ویروس کرونا باعث شد که سازمان خوارو بار جهانی)فائو( برنامههای جاری خود را به کمکهای بشردوستانه به منظور تقویت تاب آوری معطوف نماید و در کنار این موضوع نسبت به بازبینی و تحلیل تأثیرات بالقوه اقتصادی این ویروس در زمینه امنیت غذایی و تولید محصوالت گیاهی و استراتژیک و همچنین تداوم حمایتها از آسیبپذیرترین گروهها و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای رسیدگی به تأثیرات ثانویه این ویروس اقدام نمود. در آخرین گزارش انجمن بین الملی کود درخصوص اختالالت ناشی از اثرات ۱۹-COVID آمده است، تمامی کشورها ضمن اطمینان از منابع مواد اولیه و حفاظت از محصوالت تولیدی و همچنین به منظور تضمین امنیت غذایی در این دوره بی سابقه رکود، می بایست اقدامات کافی را برای حمایت از تولید کنندگان و توزیع کود جهانی و همچنین کشاورزان متکی به محصوالت و نهاده های کشاورزی ازجمله تدوین سیاست ها وبرنامه های ویژه و طرح های یارانه دار، متناسب با سیستم های کشاورزی ،تامین کود های کشاورزی جهت ارائه خدمات به کشاورزی و فضای سبز را مدیریت نمایند.
لطفا نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بالا